PR-EDU วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคสถานการณ์โควิด-19 หลักสูตร (Non-Degree)" คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2565

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคสถานการณ์โควิด-19 หลักสูตร (Non-Degree)" คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2565

          วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคสถานการณ์โควิด-19 หลักสูตร (Non-Degree)" คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.